Оплатить услуги

Форма оплаты
Способы оплаты

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг


м. Одеса                    «19» травня 2019р.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО «КАДР», що надалі іменується Виконавець, в особі директора Мазура Андрія Михайловича, який діє на підставі Статуту, публічно пропонує можливість отримання інформаційно-консультаційних послуг, для чого публікує даний Договір (надалі – Договір) про таке:


    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

        1.1. На підставі даного Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги в обсязі, що передбачені Заявкою-замовленням Замовника відповідно о умов цього Договору, а Замовник зобов’язуєтьcя прийняти та оплатити такі послуги.  

Застреження: Під Замовником розуміється фізична особа, що замовляє та отримує Послуги виключно на умовах цього Договору.

        1.2. Інформаційно-консультаційними послугами за цим Договором в залежності від того, що вибрав Замовник в  Заявці-замовлення  можуть бути  послуги з надання консультацій щодо: кон’юктури ринку праці в республіці Польща, надання консультацій щодо переліку документів для отримання візи, надання допомоги в заповненні документів для отримання візи та надання іншої інформації, що передбачена цим Договором ( надалі  Послуги).

       1.3. Замовник  подає Заяву-замовлення на веб-сайті www.kadrwork.com. Заява-замовлення Замовника, сплачений Замовником рахунок Виконавця на замовлені Послуги, згідно з цінами Замовника, що визначені в Додатку № 1 до цього Договору, є підставою для надання Замовнику  Послуг, які він замовив, відповідно до умов цього Договору.

1.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику відповідно до замовленого ним обсягу шляхом усного або письмово консультування та надання допомоги в заповнені документів відповідно до умов цього Договору.

1.5. У випадку здійснення усного консультування Замовника послуги зв’язку Замовник несе самостійно відповідно до тарифів свого оператора (постачальника телекомунікаційних послуг).


    2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

        2.1. Загальна вартість надання Послуг, що надається окремому Замовнику, залежить від обсягу Послуг, що замовив Замовник відповідно до Заявки-замовлення, та визначається на підставі рахунку, виставленого Виконавцем. Рахунок  виставляється Виконавцем відповідно до обсягу замовлених Послуг (пакету Послуг), ціни на пакети Послуг визначені в Додатку № 1 до цього Договору, який є невід’ємною його частиною. Рахунок після його сплати Замовником є невід’ємною частиною Договору щодо окремого Замовника.

        2.2. Плата за надання Послуг здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні у безготівковій формі шляхом переведення коштів на поточний банківський рахунок Виконавця не пізніше З (трьох) банківських днів з дати виставлення рахунку на замовлений пакет Послуг.

        2.3. Ціною Договору щодо окремого Замовника є вартість наданих йому Послуг відповідно до його Заявки-замовлення.

        2.4. Загальна вартість надання Послуг не включає вартості додаткових витрат, які можуть бути понесені Замовником, зокрема, при сплаті послуг візового центру, будь-яких адміністративних та інших зборів, транспортних витрат тощо.

        2.5. У випадку, якщо Послуги не були надані Замовнику з вини Виконавця, Замовник має право відмовитися від Договору та звернутися до Виконавця з письмовою вимогою про повернення сплачених грошових коштів. В такому випадку Виконавець на протязі 5 робочих днів повертає Замовнику грошові кошти на банківській рахунок Замовника, з якого Замовником був здійснений платіж Виконавцю.    3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

        3.1. Обов’язки Виконавця:

            3.1.1. надати Замовнику Послуги в обсязі, що буде замовлений відповідно до Заявки-замовлення. В залежності від замовленого Замовником обсягу Послуг (пакету Послуг), Виконавець надає наступні Послуги:  

3.1.1.1. надає консультації щодо переліку документів, необхідних для отримання візи (держава:  республіка Польща.

3.1.1.2. здійснює підготовку документів, необхідних для отримання візи;

3.1.1.3. інформує Замовника щодо процедур отримання вищезазначеної візи;

3.1.1.4. надає консультації щодо переліку документів, необхідних для перетину кордону з республікою Польща;

3.1.1.4. проводить дослідження кон’юктури ринку праці в республіки Польща та надає результати таких досліджень Замовнику;

3.1.1.5. надає інформацію про державу - республіку Польща;

3.1.1.6. надає інформацію щодо статусу іноземця в державі перебування, чинних правил митного та валютного регулювання, страхування;

3.1.1.7. надає інформацію про консульські установи, громадські організації в державі, що можуть захистити права Замовника в республіці Польща;

Конкретний перелік зобов’язань Замовника, що визначений в п.3.1.1. цього Договору, залежить від обсягу Послуг (пакету Послуг), що обраний Замовником шляхом подання Заявки-замовлення.  

3.1.2. повідомляти відомості про хід виконання Виконавцем зобов’язань за даним Договором на запит Замовника;

            3.1.3. забезпечувати надання Послуг у строки, визначені Договором;

            3.1.4. виконувати зобов’язання за даним Договором якісно і добросовісно;

            3.1.5. погоджувати із Замовником будь-які додаткові дії, необхідні для успішного виконання Виконавцем дій, що потребують додаткових витрат від Замовника;

            3.1.6. не розголошувати інформацію, отриману від Замовника та не використовувати надану Замовником інформацію у цілях, не пов’язаних із виконанням даного Договору.

        3.2. Виконавець має право:

            3.2.3. визначати та запитувати у Замовника документи, необхідні для виконання Виконавцем зобов’язань за даним Договором;

            3.2.4. визначати строки, необхідні для виконання Виконавцем зобов’язань за даним Договором;

            3.2.5. залучати третіх осіб-спеціалістів з підприємств, організацій, установ різних форм власності з метою отримання додаткових консультацій або надання додаткових Послуг;

            3.2.6. представляти (за необхідності) Замовника при наданні Послуг перед третіми особами (фізичними особами та юридичними особами - підприємствами, організаціями, установами різних форм власності)  на підставі окремого замовлення Замовника та виданого Замовником доручення (довіреності);

            3.2.7. обирати методи і способи надання Послуг за даним Договором на власний розсуд.

        3.3. Замовник зобов’язується:

            3.3.3. надавати Виконавцю достовірну інформацію про себе;

            3.3.4. з метою найбільш якісної підготовки документів (в тому числі для отримання візи), якщо це передбачено обсягом послуг (пакетом Послуг), обраним Замовником, надавати у погоджений з Виконавцем строк необхідні документи, в тому числі: документи, що посвідчують особу та підтверджують освіту, кваліфікацію та стаж роботи (паспорт громадянина, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дипломи про отримання освіти, трудова книжка, сертифікати тощо), у запитуваному Виконавцем вигляді (оригінал або засвідчені Замовником копії);

            3.3.5. своєчасно здійснювати оплату з урахуванням пп. 2.1., 2.2. даного Договору;

            3.3.6. негайно повідомляти Виконавцю про зміни, пов’язані з реквізитами Замовниками (місце реєстрації, номер телефону, адресу електронної пошти та інші засоби зв’язку);

            3.3.7. засвідчувати отримання наданих Виконавцем Послуг шляхом підписання Акту приймання-передачі.

        3.4. Замовник має право:

            3.4.3. запитувати у Виконавця інформацію щодо ходу виконання зобов’язань за Договором;

            3.4.4. надавати пропозиції щодо строку виконання Виконавцем зобов’язань за Договором;

            3.4.5. відмовитись від приймання Послуг у випадку невідповідності Послуг, наданих Виконавцем, Послугам, які мали бути надані Виконавцем відповідно до умов Договору.


    4. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

        4.1. Послуги за цим Договором надаються Замовнику у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дати виконання Замовником зобов’язань, передбачених п.3.3.4 Договору.

        4.2. Приймання Послуг, наданих Виконавцем, засвідчується, в тому числі Актом приймання-передачі.

        4.3. Акт приймання-передачі складається Виконавцем і надається Замовнику по завершенню надання Виконавцем Послуг, визначених Договором.

        4.4. Замовник не пізніше 3 (трьох) календарних днів після отримання Акту приймання-передачі зобов’язується підписати його в двох оригінальних примірниках, один з яких Замовник зобов’язується надати Виконавцю у спосіб, погодженими Сторонами або направити Виконавцю мотивовані заперечення щодо підписання Акту приймання-передачі.

        4.5. У випадку неотримання Виконавцем Акту приймання-передачі або заперечень щодо підписання Акту приймання-передачі від Замовника по завершенню 10 (десяти) календарних днів після надіслання Виконавцем Акту приймання-передачі Замовнику, вважається, що Послуги були надані в повному обсязі належним чином та були прийняті Замовником.

        4.6. У випадку направлення Замовником мотивованих заперечень від підписання Акту приймання-передачі, Сторони врегульовують дану ситуацію шляхом переговорів.

        4.7.  Сторони домовилися, що Послуги, замовлені Замовником відповідно до умов цього Договору, вважаються наданими Виконавцем належним чином, навіть у випадку не направлення на адресу Замовника Акту приймання-передачі наданих послуг, якщо  протягом 10 (десяти) календарних днів після надання  Замовнику інформації та документів, відповідно до замовленого ним обсягу Послуг (пакету Послуг),  від Замовника не надійне обґрунтованих заперечень щодо якості наданих Послуг.


    5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

        5.1. Сторони несуть відповідальність один перед одним по зобов’язанням, що визначенні даним Договором.

        5.2. Сторони не несуть відповідальність один перед одним по зобов’язанням, що виникли внаслідок укладення договорів однією із Сторін даного Договору  з третіми особами.

        5.3. У разі порушення зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених даним Договором.

        5.4. У випадку невиконання умов даного Договору Виконавцем, Виконавець несе відповідальність перед Замовником у розмірі збитків фактично завданих Замовникові з прямої, дійсної і реальної вини Виконавця. При цьому Виконавець звільняється від зазначеної відповідальності в тому об’ємі, в якому неналежне виконання ним своїх обов'язків сталося внаслідок подання Замовником неточної, недостовірної, хибної інформації та (або)  підроблених документів.

        5.5. Виконавець, зокрема, не несе відповідальності у випадках:

    1) неправильного застосування Замовником, консультацій, рекомендацій, пропозицій пояснень, наданих Виконавцем Замовнику у зв'язку з недостатньою кваліфікацією чи досвідом або неправильного розуміння окремих спеціальних термінів чи контексту рекомендацій, пропозицій, консультацій, пояснень в цілому;

    2) якщо зміни законодавства призвели до неможливості виконання наданих Послуг;

    3)  надання Замовником недостовірних (підроблених) документів, недостовірної інформації, що надаються Виконавцю для надання передбачених даним Договором Послуг;

    4) неправильним оформленням закордонного паспорту, втрати чинності закордонним паспортом Замовника;

    5) відмови відповідного консульства у наданні візи з будь-якої причини, не пов'язаної з наданням Виконавцем Послуг за цим Договором;

    6) зміни графіку та порядку роботи візового центру та інших установ, організацій, в т.ч. щодо запису Замовника на конкретну дату та час;

    7) прийняття рішення візового центру щодо видачі візи, рішення прикордонної служби про заборону перетину кордону тощо.

        5.6. У випадку відмови Замовнику у надання візи для виїзду за кордон з підставі, що не залежали від Виконавця, здійснена плата за надання Послуг Замовнику не повертається.  

        5.7. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність документів, які надаються Виконавцю для надання передбачених даним Договором Послуг.


    6. ФОРС-МАЖОР

        6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити, включаючи, але не обмежуючись переліченим: пожежі, повені, землетрусу,  воєнних дій,  страйків,  прийняття  законів  або  нормативно-правових актів, що перешкоджають  виконанню  договірних  зобов'язань у цілому або частково, в подальшому іменуються Форс-мажор, якщо Форс-мажор безпосередньо вплинув на виконання зобов'язань, передбачених Договором, на період дії Форс-мажору.

        6.2. Сторони можуть визнавати Форс-мажором різні обставини, які виникають в Україні в силу відмінності національних ділових умов від ділових умов згідно з міжнародними критеріями, якщо такі обставини є істотною перешкодою для виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

        6.3. Сторона,  для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором, зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 10  днів з моменту настання Форс-мажору.

        6.4. По завершенню обставин Форс-мажору Сторона, яка не виконала свої зобов’язання у зв’язку з даними обставинами, зобов’язана їх виконати впродовж строку, що залишався на момент настання форс-мажору.


    7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

        7.1. Всі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

        7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, Сторони врегульовують даний спір у судовому порядку.


    8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

        8.1. Договір в цій редакції вступає в дію з 19 травня 2019 року. Цей Договір підлягає оприлюдненню на веб-сайті www.kadrwork.com. Умови цього Договору та/або Додатків до нього можуть бути в односторонньому порядку змінені Виконавцем без попереднього повідомлення потенційних Замовників. При цьому для всіх Замовників,  які здійснили замовлення Послуг та здійснили оплату Послуг відповідно до попередньої редакції цього Договору – діє попередня редакція цього Договору до завершення надання їм замовлених Послуг (або до припинення Договору відповідно до його умов). Нова редакція цього Договору та/або Додатків до нього вступає в силу і підлягає дотриманню з моменту опублікування нової редакції Договору та/або змінених Додатків до нього шляхом розміщення їх текстів на сайті Виконавця: www.kadrwork.com

        8.2. Даний Договір набирає чинності для окремого Замовника після  підтвердження згоди з ним шляхом розміщення Заявки – замовлення та у момент оплати Замовником рахунку, виставленого Виконавцем на підставі Заявки – замовлення.

        8.3. Даний Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, або припинений в односторонньому порядку у випадках, що передбачені Договором або законодавством України.

        8.4. Виконавець має право припинити даний Договір в односторонньому порядку:

    1) у випадку ненадання Замовником необхідних документів та інформації для виконання Виконавцем зобов’язань за даним Договором;

    2) у випадку надання Замовником неправдивої та недостовірної інформації, або інформації, яка не відповідає дійсним намірам Замовника, надання Замовником документів, які в установленому порядку були визнані підробленими тощо

    3) у випадку прострочення оплати, передбаченої підпунктом 1) п.2.2. Договору на строк більш ніж 2 робочих дня.

        8.5. У випадках, визначених п. 8.3. Договору, даний Договір вважається припиненим з моменту завершення 10 (десяти) календарних днів з дня направлення Замовнику поштою/електронною поштою письмового повідомлення про припинення даного Договору.

        8.6. У випадку неможливості виконання Виконавцем зобов'язань, прийнятих на себе за даним Договором з вини Замовника, в т. ч. у разі не виконання та/або неналежного виконання Замовником зобов'язань за Договором, Виконавець зобов'язаний письмово повідомити Замовника про такі обставини шляхом направлення відповідного повідомлення на поштову/електронну адресу Замовника.

        8.7. Сторони погоджуються, що у випадку передбаченому п. 8.5. Договору, Договір припиняється з моменту завершення 10 (десяти) календарних днів з дня направлення Замовнику вказаного письмового повідомлення, якщо у цей строк Виконавцем у такий самий спосіб не буде отримано письмового обґрунтованого заперечення Замовника проти припинення даного Договору.

        8.8. Сторони узгодили, що у випадку припинення Договору на підставі п. 8.3. Договору або у випадку відмови Замовника від даного Договору, сплачені Замовником грошові кошти переходять у власність Виконавця і поверненню не підлягають, якщо Сторони не дійдуть іншої домовленості, що має бути оформлена з урахуванням вимог п. 10.1., п. 10.2. даного Договору.


    9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

        9.1.  Сторони узгодили, що будь-яка інформація, отримана Сторонами у ході виконання своїх зобов’язань за цим Договором, є конфіденційною та не може бути розголошена без попереднього письмового узгодження іншою Стороною протягом усього строку дії Договору та 5 років після його припинення.

        9.2. Замовник зобов’язується не розголошувати інформацію щодо умов, методів надання Виконавцем Послуг,  інших відомостей, що стали відомі Замовнику під час виконання умов даного Договору.

        9.3. Сторони погоджуються, що без попереднього письмового дозволу зацікавленої Сторони, інформація може надаватися уповноваженим представникам Сторін в обсязі, необхідному для виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

        9.4.  Припинення дії даного Договору або його розірвання з будь-яких підстав не є причиною для припинення зобов’язань щодо конфіденційності.

        9.5. За розголошення конфіденційної інформації Стороною, що здійснила таке розголошення, зобов’язується відшкодувати іншій Стороні завдані такими діями збитки, а також несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

        9.6. Замовник підтверджує, що погоджується з метою збору, обробки, використання та поширення тощо його персональних даних – надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

        9.7. Замовник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами та обов’язками відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Підписуючи даний Договір, Замовник усвідомлює та надає згоду Виконавцю на збір, обробку, використання, накопичення, зберігання та поширення останнім інформації відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


    10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

        10.1. Здійснення Замовником замовлення на Послуги відповідно до Заявки-замовлення   є підтвердженням згоди Замовника прийняти та дотримуватися в повному обсязі умов цього Договору.

        10.2. У випадках, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


Додатки до цього Договору, в тому числі: Додаток № 1,  Заявки-замовлення окремих Замовників та сплачені ними рахунки, виставлені Виконавцем на підставі Заявки-замовлення  є його невід'ємною частиною щодо конкретного Замовника.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО "КАДР"


Ідентифікаційний код 41985223

Місцезнаходження: 65104, м. Одеса,                         вул. Академіка Глушко буд. 15, корп. Б, кв. 1 А

Адреса: 65113, м. Одеса,                           вул.Люстдорфська дорога, буд. 162 А

п/р 26004197501 в ПАТ «МТБ БАНК»,                     МФО 328168Додаток № 1

До публічного договору

про надання інформаційно-консультаційних

 послуг  від 01.11.2018р.
Ціни на пакети послуг, на надаються Виконавцем


Замовник може вибрати один з наступних обсягів Послуг (пакетів Послуг) та сплатити їх відповідно до нижчезазначених умов:


Пакет послуг «Візова підтримка»

Вартість: 3 500,00 грн.

Перелік Послуг, що в ходять до пакету «Візова підтримка», та  надаються Виконавцем:

- консультації щодо переліку документів, необхідних для отримання візи (держава:  республіка Польща.

- здійснення підготовки документів, необхідних для отримання вищезазначеної візи;

- інформування щодо процедур отримання вищезазначеної візи;

- консультації щодо переліку документів, необхідних для перетину кордону з республікою Польща;

-  проведення дослідження кон’юктури ринку праці в республіки Польща та надання результатів таких досліджень Замовнику;

- надання інформації про державу - республіку Польща;

- надання інформації щодо статусу іноземця в державі перебування, чинних правил митного та валютного регулювання, страхування;

- надання інформації про консульські установи, громадські організації в державі, що можуть захистити права Замовника в республіці Польща.Пакет послуг «Безвіз»

Вартість: 1 500,00 грн.

Перелік Послуг, що в ходять до пакету «Безвіз», та  надаються Виконавцем:

- консультації щодо переліку документів, необхідних для перетину кордону з республікою Польща;

-  проведення дослідження кон’юктури ринку праці в республіки Польща та надання результатів таких досліджень Замовнику;

- надання інформації про державу - республіку Польща;

- надання інформації щодо статусу іноземця в державі перебування, чинних правил митного та валютного регулювання, страхування;

- надання інформації про консульські установи, громадські організації в державі, що можуть захистити права Замовника в республіці Польща.Пакет послуг «За кордоном»

Вартість: 500,00 грн.

Перелік Послуг, що в ходять до пакету «За кордоном», та  надаються Виконавцем:

-  проведення дослідження кон’юктури ринку праці в республіки Польща та надання результатів таких досліджень Замовнику;

- надання інформації про консульські установи, громадські організації в державі, що можуть захистити права Замовника в республіці Польща.